Αρχική σελίδα » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Βιομηχανική Φαρμακευτική

Βιομηχανική Φαρμακευτική

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών που οδηγεί στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στη “Βιομηχανική Φαρμακευτική” απευθύνεται σε αποφοίτους Τμημάτων/Σχολών Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι. Φαρμακευτικής, Χημείας, Χημικών Μηχανικών, Βιολογίας, Επιστήμης Υλικών, Βιοτεχνολογίας, Βιοχημείας της ημεδαπής ή αντιστοίχων Τμημάτων της αλλοδαπής (με βάση τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.). Διαρκεί τρία διδακτικά εξάμηνα. Το πρώτο αρχίζει το χειμερινό εξάμηνο κάθε ακαδημαϊκού έτους στη διάρκεια του οποίου οι μεταπτυχιακοί φοιτητές ξεκινούν την εκπόνηση ερευνητικής διπλωματικής εργασίας και, παράλληλα, παρακολουθούν υποχρεωτικά 9 μαθήματα, που καλύπτουν τα πεδία της Φαρμακευτικής Τεχνολογίας, της Βιοφαρμακευτικής, της Φαρμακοκινητικής και της Κοσμητολογίας. Με την προϋπόθεση επιτυχούς περάτωσης των μαθημάτων ακολουθεί πρακτική άσκηση στη Φαρμακευτική Βιομηχανία στη διάρκεια του δευτέρου εξαμήνου. Στο τρίτο εξάμηνο ολοκλήρωνεται και εξετάζεται η διπλωματική εργασία. Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται με μοριοδότηση σύμφωνα με τα προσόντα των υποψηφίων, όπως περιγράφεται αναλυτικά στην προκύρηξη κάθε έτος. Υπάρχουν δίδακτρα που συνολικά ανέρχονται σε 2000 Ευρώ και καταβάλλονται σε 3 δόσεις στη διάρκεια των σπουδών. Με βάση την παρεχόμενη εκπαίδευση, αλλά και τη μέχρι σήμερα επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων του προγράμματος, η ειδίκευση «Βιομηχανική Φαρμακευτική» αποτελεί σημαντικότατο βοήθημα για επιστήμονες, που επιθυμούν να εργασθούν σε Τμήματα Παραγωγής, Ελέγχου Ποιότητας, και Έρευνας&Ανάπτυξης Φαρμακευτικών Προϊόντων ή επιθυμούν να συνεχίσουν σε εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στα πεδία των μαθημάτων που διδάσκονται, είτε στην Ελλάδα είτε στο Εξωτερικό. 

 

 

ΚΩΔ.

Μάθημα

Ώρες Διδασκαλίας/

Εβδομάδα α

Αριθμός Πιστωτικών Μονάδων β

 

Α΄ Εξάμηνο

 

 

6001

Φαρμακευτική Μικροβιολογία

2

3

6002

Εφαρμοσμένη Φαρμακευτική Ανάλυση

2

3

6003

Στατιστικές Μέθοδοι και Εφαρμογές στις Φαρμακευτικές Επιστήμες

2

3

6004

Φυσική Φαρμακευτική και Νανοτεχνολογία

2

3

6005

Έλεγχος, Διασφάλιση και Σχεδιασμός Ποιότητας

2

3

6006

Προχωρημένη Φαρμακευτική Τεχνολογία - Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Φαρμακευτικών Μορφών

2

3

6007

Προχωρημένη Κοσμητολογία

2

3

6008

Προχωρημένη Βιοφαρμακευτική – Φαρμακοκινητική

2

3

 

Β΄ Εξάμηνο

 

 

6009

Πρακτική Άσκηση στη Φαρμακευτική Βιομηχανία

40γ

8

 

Α΄ και Β΄ Εξάμηνα

 

 

6010

Σεμινάρια-Μελέτες Περίπτωσης

28δ

3

 

Α΄, Β΄ και Γ΄ Εξάμηνα

 

 

6011

Διπλωματική Εργασία

-ε

55

 

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων Π.Μ.Σ.

90

 

 

 

α Συνολικά είκοσι οκτώ (28) ώρες ανά κωδικό.

β Ο αριθμός των πιστωτικών μονάδων υπολογίστηκε θεωρώντας ότι μία (1) πιστωτική μονάδα αντιστοιχεί σε είκοσι (20) ώρες συνολικής απασχόλησης (διδασκαλία, εργαστήρια και προσωπική μελέτη).

γ Ένας (1) μήνας πρακτική άσκηση με καθημερινή παρουσία στη φαρμακευτική βιομηχανία οκτώ (8) ωρών.

δ Ο συνολικός αριθμός σεμιναρίων περιλαμβάνει 28 ώρες διδασκαλίας κατανεμειμένες στα δύο εξάμηνα.

ε Περιλαμβάνει ερευνητική εργασία, συγγραφή και παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας.