Αρχική σελίδα » Προπτυχιακές Σπουδές » Μαθήματα Επιλογής » Εισαγωγή στους Η/Υ – Προγραμματισμός

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό και στις Υπολογιστικές Εφαρμογές

Διδάσκοντες: Α. Δοκουμετζίδης, Ε. Καραλής (Επικ. Καθηγητές). Γ. Λαμπρινίδης (Ε.ΔΙ.Π.)

Περιεχόμενο:

Α. Εισαγωγή - Υπολογισμοί με τη χρήση MS Excel®

Εισαγωγή - Δομή Η/Υ, Λειτουργία, Λειτουργικά Συστήματα.

Λογισμικά για Εφαρμοσμένες Επιστήμες

Εισαγωγή στο Excel: Φύλλα εργασίας, εισαγωγή δεδομένων, στατιστική επεξεργασία δεδομένων

Βασικές συναρτήσεις, Συσχέτιση δεδομένων, υπολογισμός στατιστικών όρων, αναζήτηση δεδομένων.

Γραφικές παραστάσεις/διαγράμματα o Εισαγωγή/Εξαγωγή δεδομένων

Β. Εισαγωγή στις γλώσσες MATLAB® και R ®

Αριθμοί, τελεστές o Μεταβλητές - πίνακες – δομές δεδομένων

Έλεγχος ροής: υπό όρους (if, else), βρόχοι (for, while, continue)

Υπορουτίνες - συναρτήσεις – δομημένος προγραμματισμός

Γραφικές παραστάσεις/διαγράμματα o Εισαγωγή/Εξαγωγή δεδομένων

Γ. Εφαρμογές προγραμματισμού με χρήση MATLAB® και R ®

Πίνακες – πράξεις πινάκων

Συναρτήσεις - Εύρεση ρίζας συνάρτησης (ακρότατα)

Ολοκληρώματα – Διαφορικές εξισώσεις

Τυχαίοι αριθμοί – Προσομοιώσεις Monte Carlo

Περιγραφικά στατιστική

Γραφικές παραστάσεις - Στατιστικά διαγράμματα

Διαστήματα εμπιστοσύνης - Έλεγχος υποθέσεων - Συσχέτιση - Παλινδρόμηση

Πιθανότητες – Κατανομές – Συναρτήσεις πυκνότητας πιθανότητας

Δ. Εργασίες (σε ομάδες) και παρουσιάσεις τους.