Αρχική σελίδα » Προπτυχιακές Σπουδές » Μαθήματα Επιλογής » Μοριακή Φαρμακολογία

 

ΜΟΡΙΑΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ

Διδάσκουσα: Α. Κουρουνάκη (Αναπλ. Καθηγήτρια), Α. Παπαπετρόπουλος (Καθηγητής)

Περιεχόμενο:

Το μάθημα αναφέρεται στη μοριακή άποψη της δράσης των φαρμάκων. Δίνεται έμφαση στους μηχανισμούς διαμέσου των οποίων τα φάρμακα δρουν στο κυτταρικό και μοριακό επίπεδο.

Ειδικά αναπτύσσονται:

Η φύση των υποδοχέων και δυνάμεις πρόσδεσης φαρμάκων σε αυτούς. 

Υπεροικογένειες/τύποι υποδοχέων (π.χ. δίαυλοι ιόντων, υποδοχείς συζευγμένοι με G πρωτεΐνες, υποδοχείς συνδεδεμένοι με κινάσες, ενδοκυτταρικοί/πυρηνικοί υποδοχείς) και μηχανισμοί με τους οποίους ενεργοποιούν διαδικασίες στο κύτταρο (μεταγωγή του μηνύματος).

Είδη αλληλεπιδράσεων φαρμάκου-υποδοχέα (ή φαρμάκου-ενζύμου): Αγωνιστές, ανταγωνιστές, μερικοί αγωνιστές και αντίστροφοι αγωνιστές. Η κινητική και η δυναμική αυτών των αλληλεπιδράσεων.

Η μοριακή φαρμακολογία στο σχεδιασμό φαρμάκων. Επίδραση χημικών ομάδων και στερεοχημείας στη βιολογική δράση ενώσεων. 

Μοριακός μηχανισμός της εμφάνισης και δράσης διαδικασιών ελευθέρων ριζών στον οργανισμό και επίδραση μορίων που τις αναστέλλουν.

Τα νουκλεïκά οξέα ως στόχοι φαρμάκων. Ολιγο/πολυνουκλεοτίδια ως θεραπευτικά μέσα. 

Βιοτεχνολογικά φάρμακα (παρασκευή, μηχανισμός δράσης, εφαρμογές) για αυξητικούς παράγοντες, κυτταροκίνες, αντισώματα.