Αρχική σελίδα » Το Τμήμα » Οργάνωση και Διοίκηση
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ
 

ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Το Τμήμα αποτελεί τη βασική εκπαιδευτική και ακαδημαϊκή μονάδα κάθε Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος. Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του θεσμικού πλαισίου για την ανώτατη εκπαίδευση (ν. 4009/2011 και ν. 4076/2012) το Τμήμα προάγει την επιστήμη, την τεχνολογία ή τις τέχνες στο αντίστοιχο επιστημονικό πεδίο, οργανώνει τη διδασκαλία στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών και εξασφαλίζει τη συνεχή βελτίωση της μάθησης σε αυτό.

Τα Όργανα Διοίκησης του Τμήματος είναι:

α) ο Πρόεδρος

β) η Συνέλευση του Τμήματος

γ) ο Διευθυντής κάθε Τομέα

δ) η Γενική Συνέλευση κάθε Τομέα

Ως προς το νομικό καθεστώς των αρμοδιοτήτων των οργάνων αυτών εφαρμόζονται οι διατάξεις που ίσχυαν πριν τη θέση σε ισχύ του ν. 4009/2011.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος εκλέγεται από τους Καθηγητές και τους υπηρετούντες Λέκτορες του Τμήματος με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία για διετή θητεία.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, αναπληρώνεται από Καθηγητή, πρώτης βαθμίδας ή Αναπληρωτή Καθηγητή, που ορίζεται με απόφασή του.

Η Συνέλευση του Τμήματος αποτελείται από τους Καθηγητές και τους υπηρετούντες λέκτορες του Τμήματος, σύμφωνα με όσα προβλέπονταν από τις διατάξεις που ίσχυαν κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4009/2011, έναν εκπρόσωπο, ανά κατηγορία, των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ), των μελών του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) και των μελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ), καθώς και δύο εκπροσώπους των φοιτητών του Τμήματος (έναν προπτυχιακό και έναν μεταπτυχιακό φοιτητή) εκλεγμένους σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4009/11 και του ν. 4076/12.

 

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ

Πρόεδρος : Aν. Καθ. Ρέκκας Δημήτριος
 Αναπληρώτρια Πρόεδρος : Καθ. Σκαλτσά Ελένη
     

ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΤΟΜΕΩΝ

   
Φαρμακευτική Τεχνολογία : Αν. Καθ. Βαλσαμή Γεωργία
Φαρμακευτική Χημεία : Καθ. Μαράκος Παναγιώτης
Φαρμακογνωσία & Χημεία Φυσ. Προϊόντων : Καθ. Σκαλτσούνης Αλέξιος-Λέανδρος
     

ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

   
Φαρμακευτική Τεχνολογία : Καθ. Δεμέτζος Κωνσταντίνος
Βιοφαρμακευτική - Φαρμακοκινητική : Καθ. Μαρκαντώνη-Κυρούδη Σοφία
Φαρμακευτική Χημεία : Καθ. Πουλή Νικολαϊς
Φαρμακευτική Ανάλυση : Αν. Καθηγ. Παντερή Ειρήνη
Φαρμακολογία : Καθ. Παπαπετρόπουλος Ανδρέας
Φαρμακογνωσία & Χημεία Φυσ. Προϊόντων : Καθ. Ρούσσης Βασίλειος